Auksjonsvilkår

Generelle vilkår for kjøp på nettauksjonen Autoringen. (B2B Bilauksjon)

 
1. Denne avtalen inneholder vilkårene som gjelder for alle kjøp av biler og andre motorkjøretøy fra Autoringen over nettauksjonen på www.autoringen.no og/eller handler og avtaler inngått direkte eller via fjernkommunikasjon («Nettsiden»). 
Autoringen AS (org.nr 987 327 359) eller Autoringen Oslo AS (org.nr 929 110 633) eller Autoringen Rogaland AS (org.nr 923 049 959) eller Autoringen Trondheim AS (org.nr 927 378 361) eller Autoringen Bergen AS (org.nr 929 310 926 ) eller Autoringen Digital  AS (org.nr 929 110 633 ) heretter omtalt som («Autoringen») er selger av bilene på Nettsiden. 
Kontakt med tidligere bileier uten Autoringen sin forhåndsgodkjenning anses som brudd på vilkårene og kan medføre utestengelse fra plattformen. 

2. Det er kun bilforhandlere med tilgang til Autoreg som kan opprette brukerprofil («Bruker» eller «Kjøper») og få tilgang til å by på og kjøpe annonserte biler på Nettsiden. Kjøper skal ha brukthandel bevilling.

3. Brukere skal ikke direkte eller indirekte koordinere eller på annen måte samarbeide om budgivning på auksjonene på Nettsiden, herunder samarbeid som har til virkning eller formål om å påvirke salgsobjektets salgspris. Slikt samarbeid vil lede til utestengelse av Brukeren fra Nettsiden. 

4. Bilene selges “som den er” og med de opplysningene som fremgår av prospektet. Kjøper kan ikke gjøre mangler gjeldende etter kjøpsloven § 19. 
Autoringen har ikke selv besiktet bilene. Samtlige biler fremstilles med tilstandsrapport fra en av Autoringen sine testpartnere. (NAF/VIKING Kontroll) 
Utover de opplysninger om bilen som fremgår av prospektet, skal salgsobjektet fremtre i normal stand, kilometerstand og alder tatt i betraktning. Eventuelle mindre riper, p-bulker, riper ved håndtak, låsen og felger er normalt og må påregnes. Eventuell steinsprut på bilens forparti og frontrute vil oppstå ved normal bruk og avspeiler bilens kilometerstand og må påregnes.
Det fremkommer av tilstandsrapporten hva som er kontrollert. Selger avviser alle reklamasjoner på punkter som ikke er kontrollert og som en standard tilstandsrapport ikke kan avdekke.

Bilens bilder, beskrivelse og tilstandsrapport skal sees sammen og vektes likt i prospektet. Kjøper kan ikke påberope seg mangel om det er avvik mellom de forskjellige delene som utgjør prospektet. 
Eksempel: Om det står at bilen har kjørt 50.000 i prospektet og bildet viser 85.000km, er dette ikke en mangel. Dette gjelder også for utstyr mv.


5. Bud er bindende og kan ikke nedsettes eller annulleres etter det er avgitt. Ethvert bud er bindende fra avgivelse inntil et av følgende forhold inntreffer:

a) Nytt og høyere bud er registrert på Nettsiden, eller
b) Det er gitt skriftlig avslag på budet fra Autoringen

6. Et bud er bindende når det er registrert på nettsiden til Auksjonen eller på annen måte mottatt. Dette gjelder uavhengig av hvorvidt det er andre enn den som er registrert som Bruker, og som har hatt tilgang til Brukers profil, som faktisk har inngitt budet. Et bud som er avgitt kan ikke slettes eller annulleres av Bruker. Autobud kan av Bruker settes ned til gjeldene bud så lenge siste fase av auksjonen ikke har startet.

7. Autoringen står fritt til å akseptere eller forkaste alle bud. At en Bruker har høyeste bud gir ikke rett til å kjøpe bilen for denne summen.

8. Bruker har rett og plikt til å kjøpe salgsobjektet dersom Bruker har det høyeste budet etter auksjonsslutt, med mindre Autoringen meddeler at budet forkastes. 

9. I tillegg til kjøpesummen som angitt i høyeste bud, skal Kjøper betale til Autoringen auksjonsomkostningene som følger: 

a) For biler som selges på vanlig B2B auksjon, betaler Kjøper omkostninger tilsvarende 2,5% av kjøpesummen, minimum NOK 2 500 pr. bil.
b)  For auksjon med biler i lavere prisklasser (som har en egen auksjon med enklere test) betaler Kjøper faste omkostninger på NOK 2 000 pr. bil.

Betalingsfrist er to (2) dager etter auksjonsslutt. Faktura sendes på e-post etter auksjonsslutt og er også tilgjengelig via "min side" på nettplattformen. Det sendes ikke ut faktura per post. 

10. Ingen biler utleveres før kjøpesummen med tillegg av alle omkostninger er betalt. Autoringen aksepterer kun betaling via bankoverføring. Betaling må være synlig på Autoringen bankkonto, eller gyldig kvittering for betaling utført fra Kjøpers bank må kunne fremlegges. Kontanter, sjekker eller kortbetaling aksepteres ikke. Kjøper skal benytte KID ved betaling.

11. Dersom betaling ikke er gjennomført i sin helhet innen forfall har Autoringen hevingsrett og har krav på å få sitt tap erstattet inkludert påløpte omkostninger beskrevet i pkt. 9 og pkt. 16, samt negativ prisdifferanse og omkostninger ved dekningssalg av bilen. Krav som Autoringen har mot Kjøper kan motregnes i ethvert krav som Kjøper har mot Autoringen, herunder for betaling og delbetaling av annen bil eller tilgodehavende fra annet salg.

12. Panteheftelser vil bli innfridd og slettet av Autoringen. Kjøper er innforstått med at dette kan ta noe tid, ofte 2 til 3 uker eller lenger.

13. Salgsmelding må bekreftes og godtas av Kjøper elektronisk. Autoringen sender salgsmelding, kjøper skal ikke be om salgsmelding elektronisk. Autoringen sender ikke melding om salgsmelding til kjøper. Kjøper må selv logg på Bransjeløsningen Autoreg og godkjenne. Kjøper er innforstått med at dette kan ta noe tid.

14. Autoringen sine partnere kan ikke levere ut biler uten godkjenning fra Autoringen. 

15. Utlevering av bilen skjer ved at bilen hentes av Kjøper eller Kjøpers representant på sted angitt av Autoringen, med mindre partene særskilt avtaler transport til Kjøper. Ved henting av bil er Kjøper ansvarlig for det foretas en besiktigelse av bilen og at kjennemerker og utstyr i henhold til annonsert vare følger med. Som hovedregel ettersendes ikke uavhentet kjennemerker eller utstyr per post. Ved ettersending per post bærer Kjøper det fulle ansvaret og kostnadene for forsendelsen. 

16. Om ikke annet er avtalt skal biler hentes innen 4 arbeidsdager etter kjøpet (dagen for auksjonsslutt). Blir ikke bilen hentet innen fristen, skal Kjøper bære kostnadene for lagerleie med NOK 250 pr dag, eks. mva.

17. Enhver reklamasjon må fremsettes skriftlig til reklamasjon@autoringen.no eller vi skjema på "min side". Reklamasjonen må inneholde registreringsnummer på kjøretøyet, en beskrivelse av mangelen og bilder eller annen dokumentasjon på mangelen slik at Autoringen kan foreta en god reklamasjonsbehandling. Autoringen kan kreve bilen fremvist for kontroll, enten hos Autoringen eller en av våre testpartnere. Kostnader knyttet til å fremvise bilen bæres av Kjøper. Selve kontrollen hos testpartner bæres av Autoringen. Kostnader knyttet til reparasjoner utført uten Autoringens samtykke vil ikke bli dekket.

Reklamasjon skal senest være Autoringen i hende 7 dager etter at auksjonen er avsluttet. Dersom bilen ikke kan hentes som følge av forhold på Autoringens side, er reklamasjonsfristen 7 dager etter at bilen faktisk kunne bli hentet av kunde. 
Reklamasjon fremsatt etter utløpet av fristen vil bli avvist, også om bilen ikke er mottatt av Kjøper grunnet transport eller andre forhold utenfor Autoringens kontroll. Dette gjelder også i de tilfeller transport er organisert/bestilt av eller via Autoringen.
Dersom Kjøper gjør mangelskrav gjeldende mot Autoringen, kan Autoringen annullere kjøpet mot å betale tilbake kjøpesummen, med tillegg av omkostninger og eventuelle fraktkostnader. Tapt fortjeneste eller andre direkte eller indirekte kostnader dekkes ikke. Autoringen sitt erstatningsansvar overfor Kjøper er begrenset oppad til maksimalt NOK 10 000 utover kjøpesum, omkostninger og transport.

Ved henting skal Kjøper minst gjennomføre en besiktigelse av bilen. Åpenbare og synlige mangler må Kjøperen eller Kjøperens representant avdekke ved henting, herunder om bilen er i kjørbar tilstand, om varsellamper er aktivert, at bilens funksjoner virker og stadfesting av kilometerstand. Om åpenbare eller synlige mangler avdekkes ved henting, skal Kjøper reklamere til Autoringen umiddelbart. Om reklamsjon ikke fremsettes umiddelbart (før avreise) vil reklamasjon fremsatt i ettertid bli avvist. I tilfeller hvor bilen hentes av ekstern transportør til Kjøper etter særskilt avtale, skal Kjøper sørge for at transportør eller annen representant for Kjøper gjennomfører slik besiktigelse. 
Dersom Kjøper mottar bilen senere enn 7 dager etter kjøpet (grunnet ekstern transport) kan han varsle Autoringen omgående og senest innen 24 timer etter mottak av bil om mangler. Autoringen vil da se på reklamasjonen til tross for at fristen er utgått. Dette gir ikke Kjøper automatisk lenger reklamasjonsfrist eller krav på reklamasjon.
 

Enhver tvist som oppstår mellom partene i tilknytning til disse vilkårene eller kjøp over Nettsiden fra Autoringen skal søkes løst gjennom forhandlinger mellom partene. Dersom det ikke oppnås enighet, skal tvisten løses for de ordinære domstoler med Oslo tingrett som vedtatt verneting.
 

Vilkårene kan til enhver tid endres av Autoringen uten foregående varsel.


Oslo, 1. juni 2022.